Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de
zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 04.10.2019 –
23.10.2019, la sediul instituției și trebuie să conțină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările
și completările ulterioare:
1) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 din H.G. nr.611/2008;
2) curriculum vitae, modelul comun european;
3) copia actului de identitate, certificat de naștere, certificat de
căsătorie, după caz;
4) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care
atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
5) copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de
angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și,
după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
6) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare,
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul
de familie al candidatului;
7) cazierul judiciar;
8) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste
calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al
acesteia;