ATRIBUTIILE POSTULUI:

 1. Atribuţii specific:

 

– Raspunde de intocmirea programelor anuale de achizitii publice pe baza propunerilor facute de catre compartimentele din cadrul Primariei comunei Dobreni,in functie de gradul de prioritate

– Raspunde de estimarea valorii contractelor de achizitii in baza comunicarilor facute de compartimentele interesate,cu privirer la alocatiile aferente fiecarei achizitii propuse

– Asigura si raspunde de organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice coform legislatiei in vigoare,dupa cum urmeaza:

 1. publicitatea achizitiilor publice(anunturi de intentie,de participare si de atribuire);
 2. intocmirea documentatiilor de atribuire, prezentarea ofertelor si lamurirea eventualelor neclaritati legate de acestea;
 3. intocmirea notei estimative a contractului si anotei justificative cu privire la procedurile de achizitie publica;
 4. verifica existent fondurilor allocate in buget pentru fiecare achizitie in parte;
 5. intocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achizitie publica;
 6. intocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achizitie publica;
 7. intocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitii publice;
 8. asigura desfasurarea propriu zisa a procedurilor de achizitie publica de atribuirea contractelor de furnizare produse,servicii si lucrari;
 9. redactarea proceselor verbale si a rapoartelor aferente procedurilor de achizitii publice;
 10. analizarea ofertelor depuse impreuna cu membrii comisiei de achizitii   :  emiterea hotararilor de adjudecare

primirea si rezolvarea contestatiilor

participarea la incheierea contractelor de achizitie publica

– Urmarirea respectarii contractelor de achizitii publice din punct de vedere al respectarii valorilor si termenelor,confirmarea realitatii regularitatii si legalitatii platilor aferente contractelor facandu-se de compartimentele care au propus si solicitat achizitia publica respectiva

– Pregateste documentatia pentru vanzarea unor bunuri din domeniul comunei n Dobreni conform legislatiei in vigoare

– Raspunde de inchirierea si concesiunea bunurilor ce apartin domeniului comunei Dobreni

– Intocmeste documentatia necesara pentru organizarea licitatiilor in vederea inchirierii/concesionarii bunurilor in concodanta cu prevederile legislatiei in vigoare;

– Urmareste aparitia proiectelor si programelor desfasurate prin Uniunea Europeana, Guvernul Romaniei,GAL si alte organizatii acreditate;

–  Urmareste desfasurarea proiectelor in vederea indeplinirii obiectivelor stabilite

–  Urmareste executarea lucrarilor din cadrul proiectelor implementate de catre comuna Dobreni;

–  Raspunde de desfasurarea corecta a achizitiilor din cadrul proiectelor;

– Verifica proiectele tehnice ,studiile de fezabilitate ,documentatiile tehnice etc, necesare realizarii investitiilor din cadrul proiectelor;

– Verifica devizele de lucrari si situatiile din teren pentru investitiile realizate in cadrul proiectelor

– Intocmeste rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotarari care   vizeaza activitatile inscrise in fisa postului, in vederea promovarii lor in Consiliul Local

– Solutioneaza in termenul prevazut de lege corespondenta repartizata

– Arhiveaza documentele create si le preda responsabilului cu atributii de arhiva pe baza de lista de inventar si proces verbal predare-primire;

– Indeplineste atributii cu privire la protectia mediului inconjurator,a spatiilor verzi si colectarea selective a deseurilor din cadrul institutiei;

– Asigura transmiterea catre autoritatile competente a informatiilor solicitate privind protectia mediului,a deseurilor,a spatiilor verzisi colectarea selective a deseurilor din cadrul institutiei;

– Indeplineste si alte sarcini stabilite prin lege,hotarari ale consiliului local,dispozitii ale primarului comunei Dobrenisi sefii ierarhici.

 

 1. Alte atributii:

– Respecta disciplina muncii programul de activitate al unitatii, regulamentul de organizare si functionare a Aparatului de specialitate al Primarului comunei Dobreni,regulile de paza si stingerea incendiilor,a normelor de protective a munciisi a atributiilor de serviciu;

–  Realizeaza si alte sarcini ce revin postului pe care il ocupa prevazute prin legi, Hotarari de Guvern,Ordonante de urgenta,Hotarari ale Consiliului local si Dispozitii ale Primarului,in legatura cu realizarea obiectivului de activitate a Unitatii Administrativ Teritoriale;