Avand in vedere prevederile art. 618 alin. (1), lit. b) si alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ,  PRIMARIA COMUNEI DOBRENI, judetul Neamt  organizeaza concurs pentru ocuparea functie publice vacante :

 

–   Functia publica de executie, clasa I, Consilier,  grad profesional superior  in cadrul  Compartimentului urbanism, amenajare teritoriului, programe si achizitii ;

 

–   probele stabilite pentru concurs : selectie dosare in perioada 30.10 – 06.11.2019; proba scrisa in data de 11.11.2019 , orele 10  si  interviu;

Conditii generale prevazute in fisa postului 

– conform art. 465 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

 

Conditii specifice prevazute in fisa postului  :

–   studii – conform art. 386, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ –         studii univesitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ;

–   vechime in specialitatea studiilor – conform art. 468, alin. (1), lit. c,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – 7 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice ;

   –  cunostinte operare P.C.  nivel mediu, dovedite prin documente care sa ateste detinerea competentelor solicitate, emise in conditiile legii, potrivit nivelului solicitat.

       –   cursuri specializari/perfectionari : Managementul proiectelor

 

 Bibliografie:

  • Constitutia Romaniei, republicata ;
  • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
  • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
  • Ordinul 83/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  • Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/200I privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism ;
  • HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de urbanism ;
  • .Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.