Atributiile postului:

 1. a) atribuţii privind activitatea financiar-contabilă:
 • derularea proceselor de elaborare, urmărire, evidenţă şi raportare a execuţiei bugetului local al comunei, în conformitate cu principiul autonomiei locale;
 • elaborarea lucrărilor privind bugetul local al comunei, precum şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor subordonate şi asigură supunerea spre aprobare Consiliului Local;
 • pregătirea lucrărilor privind cheltuielile proprii ale administraţiei locale prevăzute în bugetul local;
 • elaborarea de calcule (variante) proprii privind nivelul cheltuielilor şi evoluţia acestora în perspectivă, pentru acţiunile financiare din bugetul local, venituri extrabugetare şi venituri cu destinaţie specială;
 • stabilirea nivelului veniturilor proprii cuprinse în bugetul local, conform legii bugetare anuale, corelând prevederile de cheltuieli, cu termenele de încasare a veniturilor şi prezintă propuneri privind volumul de transferuri din bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului local, dacă este cazul;
 • întocmirea lucrărilor de repartizare pe trimestre a indicatorilor bugetari;
 • pregătirea şi întocmirea proiectului bugetului local al comunei pe care-l supune spre aprobare comisiei de specialitate şi apoi spre dezbatere şi aprobare Consiliului local;
 • urmărirea execuţiei cheltuielilor prevăzute în bugetul local aprobat, a cheltuielilor din fonduri extrabugetare şi a cheltuielilor cu destinaţie specială şi informează periodic ordonatorul de credite şi Consiliul local despre modul de realizare al acestora şi propune măsurile necesare de luat, atunci când constată că acestea nu se realizează în mod eficient;
 • verificarea şi analizarea legalităţii şi necesităţii propunerilor de modificare a bugetului aprobat pentru activitatea administraţiei locale şi a unităţilor subordonate;
 • avizarea sau întocmirea, după caz, a documentaţiilor necesare pe care le supune spre aprobare Consiliului local, privind:
  • Reeşalonarea pe trimestre a creditelor bugetare aprobate;
  • Utilizarea fondului de rezervă la dispoziţia Consiliului local, precum şi majorarea acestuia în condiţiile legii;
  • Volumul veniturilor şi cheltuielilor extrabugetare;
  • Utilizarea veniturilor proprii pentru cheltuielile planificate în condiţiile legii;
  • Contul de încheiere al exerciţiului bugetar.
 • organizarea şi conducerea contabilităţii patrimoniului, potrivit legii contabilităţii;
 • organizarea contabilităţii bugetului local asigurând înregistrarea operaţiunilor privind alimentările cu fonduri şi plăţile efectuate pe structura clasificaţiei bugetare, precum şi a fondurilor cu destinaţie specială, constituite conform legii;
 • organizarea efectuării inventarierii generale a patrimoniului, cel puţin o dată pe an;
 • exercitarea controlului financiar preventiv, pentru:
  • Încheierea contractelor cu terţi;
  • Încasările şi plăţile de orice natură efectuate prin Trezorerie sau numerar;
  • Deschiderile de credite bugetare ;
  • Repartizările de credite la unităţile subordonate şi alimentările cu sume din alocaţiile bugetare pentru finanţarea cheltuielilor de capital, cheltuielilor materiale şi servicii, cheltuieli de personal, transferuri.
  • Propunerile de suplimentare a unor cheltuieli suportate din alocaţii bugetare.
  • Modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare.
  • Virările de credite în cadrul capitolelor bugetare.
 • exercitarea controlului financiar de gestiune pentru patrimoniul propriu şi asupra cheltuielilor unităţilor subordonate, pentru creditele bugetare alocate;
 • analizarea cererilor şi documentaţiilor privind alimentarea cu mijloace băneşti a conturilor de disponibil ale ordonatorilor de credite, pentru cheltuielile curente şi de capital ale acestora, sumele solicitate, în limita creditelor bugetare aprobate şi potrivit destinaţiei stabilite;
 • exercitarea controlului asupra operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură încasarea la timp a creanţelor, lichidarea obligaţiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor,atunci când este cazul;
 • la termenele stabilite pentru depunerea dărilor de seamă contabile, primeşte, verifică, analizează şi centralizează conturile de execuţie depuse de unităţile subordonate, finanţate din bugetul local;
 • întocmirea bilanţului contabil centralizat privind execuţia bugetului local al comunei şi îl transmite DGFP Neamt;
 • îndrumarea organelor financiar contabile din cadrul unităţilor subordonate în elaborarea lucrărilor de fundamentare şi de urmărire a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, a celorlalte fonduri extrabugetare şi cu destinaţie specială, în probleme specifice domeniului de activitate;
 • conlucrarea cu comisiile de specialitate ale Consiliului local, prin întocmirea rapoartele care însoţesc proiectele de hotărâri în domeniul de activitate;
 • înaintarea de propuneri pentru avizarea sumelor reprezentând subvenţii pentru energia termică a populaţiei, conform prevederilor legale;
 • prezentarea de rapoarte, situaţii şi referate la solicitarea organelor competente sau impuse prin efectul legii;
 • întocmirea de situaţii statistice privind cheltuielile de personal, contribuţiile de asigurări sociale de stat reţinute şi virate, nivelul cheltuielilor de formare profesională, alte cheltuieli vizând salariaţii instituţiei;
 • controlarea modului de folosire a bunurilor şi ia măsuri pentru întreţinerea şi repararea, precum şi scoaterea din inventar a bunurilor uzate, pe care le verifică, potrivit dispoziţiilor legale;
 • aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor primarului cu privire la transferul bunurilor de inventar din administrarea Primăriei întocmind documentele necesare;
 • sesizarea pagubelor aduse bunurilor aflate în administrarea Consiliului local;
 • efectuarea de inventarieri periodice şi urmăreşte luarea măsurilor ce decurg din valorificarea acestora;
 • încheierea şi executarea contractelor pentru lumină, apă şi diferite prestări de servicii şi ia măsuri pentru gospodărirea raţională a energiei electrice, combustibililor, apei şi a altor materiale de consum;
 • urmărirea şi executarea contractelor cu terţii.
 • ţinerea evidenţei creditelor aprobate în exerciţiul curent, a angajamentelor legale;
 • calculul drepturilor băneşti aferente concediilor de odihnă;
 • întocmirea ordinelor de plată pentru virarea la buget a impozitului pe salariu, CAS, fond şomaj, fond de sănătate, etc.atât pentru salariaţii instituţiei cât şi pentru asistenţii persoanelor cu handicap;
 • eliberarea de adeverinţe privind salarizarea angajaţilor instituţiei, la cererea acestora;
 • constituirea, reţinerea şi eliberarea garanţiilor materiale pentru salariaţii care au calitatea de gestionari;
 • întocmirea şi predarea declaraţiilor privind virarea CAS-lui, fond sănătate, şomaj şi impozit pe salarii;
 • înregistrarea in contabilitate a documentelor care au stat la baza operaţiunilor contabile, în mod sistematic şi cronologic.
 • întocmirea ordinelor de plată pentru efectuarea de plăţi către furnizori;
 • întocmirea şi verificarea balanţei de verificări lunare, avându-se în vedere concordanţa dintre conturile analitice şi sintetice;
 • întocmirea lunară a balanţelor de mijloace fixe, de materiale, obiecte de inventar;
 • întocmirea statelor de plată pentru salariaţii instituţiei;
 1. b) atribuţii privind activitatea de impozite si taxe locale
 • participarea la întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Dobreni, asigurând concordanţa dintre evidenţele fiscale şi capitolele şi subcapitolele de venituri;
 • asigurarea evidenţierii veniturilor extrabugetare rezultate în urma contractelor încheiate, prin întocmirea de facturi pentru aceste sume.
 • întocmirea de rapoarte de specialitate către Consiliul local, privind instituirea de taxe speciale sau alte taxe, conform prevederilor legale;
 • evidenţierea şi urmărirea debitelor primite spre urmărire atât de la funcţionarii din cadrul instituţiei cât şi de la alte unităţi;
 • ţinerea evidenţei contabile analitice (nominală) pe plătitori, cu ajutorul rolului unic
 • întocmirea borderourilor cu contribuabilii care au beneficiat de bonificaţii, întocmirea evidenţei speciale a debitorilor care au fost declaraţi ca insolvabili, conform prevederilor legale în vigoare.
 • întocmirea confirmărilor de debite conform adreselor primate de la alte instituţii;
 • întocmirea înştiinţăriile de plată pentru amenzile confirmate şi evidenţa matricolă pentru impozitul pentru impozitele persoanelor juridice;
 • realizarea la sfârşitul anului a evidenţelor nominale conform instrucţiunilor legale.
 • efectuarea conducerii evidenţei veniturilor prin partida de venituri.
 • preia zilnic de la salariatul cu atribuţii de casier a registrului de casă întocmit;
 • verifică cel putin o dată pe lună inopinant activitatea casierului şi întocmeste procesul verbal conform regulamentului de casă;
 • întocmirea actelor de insolvabilitate a debitorilor ce îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.
 1. c) Alte atribuţii
 • ţinerea evidenţei cererilor de concedii de odihnă, medicale, de studii, fără plată, de maternitate şi alte tipuri de concedii;
 • întocmirea foilor colective de prezenţă pentru aparatul de specialitate al primarului, asigură ţinerea evidenţei orelor suplimentare pe fiecare salariat în parte;
 • stabilirea sporurilor de vechime pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
 • întocmirea adeverinţelor de salariat, de atestare a vechimii în muncă;
 • analizarea şi centralizarea cererilor (referatelor) cu privire la necesarul de materiale, rechizite, consumabile pentru copiatoare, imprimante şi a obiectelor de inventar propuse a fi aprovizionate;
 • organizarea platii bunurilor de natura mijloacelor fixe cuprinse în lista de dotări, după aprobarea bugetului local;
 • înscrierea în programul de investiţii a cheltuielilor de capital care întrunesc condiţiile legale pentru a fi înscrise în program, supunerea acestora analizei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
 • asigurarea fondurilor necesare finanţării pentru obiectivele prevăzute în programul de investiţii şi urmărirea cheltuirii fondurilor pentru a se asigura încadrarea în alocaţiile aprobate;
 • confirmarea pe documentele de plată a cheltuirii sumelor de plată pentru obiective prevăzute în programul de investiţii în limita prevederilor acestuia şi conform contractelor încheiate;
 • colaborarea cu instituţiile publice de interes local, stabilite prin legea bugetului de stat, ale căror investiţii sunt finanţate din bugetul local şi aprobate de Consiliul Local;
 • verificarea întocmirii corecte, conform contractului/comenzii, a situaţiilor de plată, a proceselor verbale de recepţie a lucrării şi a ordinelor de lucru;
 • verificarea aplicării corecte a preţurilor unitare la materiale, conform facturilor de achiziţie de la prestatori;
 • verificarea aplicării corecte a sporurilor, cotelor şi normelor de deviz, conform legislaţiei în vigoare;

 

 

 • asigurarea derulării contractelor economice încheiate de diverşi agenţi economici cu Primăria comunei Dobreni pentru terenurile aflate pe domeniul public/privat şi respectarea disciplinei contractuale, conform clauzelor contractelor încheiate.
 • arhivează anual documentele create;
 • face parte din comisia de achiziţii de la nivelul comunei Dobreni;
 • ţine evidenţa chitanţierilor cu regim special;
 • realizeaza si alte sarcini ce revin postului prevăzute prin Legi, Hotarari de Guvern, Ordonante de urgenta, Hotarari ale Consiliului local şi Dispozitii ale Primarului, in legatura cu realizarea obiectivului de activitate a Unitatii administrativ teritoriale ;